ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3/2023/STEGU z dnia 25.04.2023

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Zakup maszyny do rozcinania i przewijania folii.

II. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie „Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach programu RE_OPEN UK” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr PBAR.02.01.00-00-0270/23 pn. „Inwestycja w rozwój produktów w STEGU celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
05.05.2023 godz. 9.00

IV. ZAMAWIAJĄCY
STEGU Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-16:00

Miejsce składania ofert (siedziba Zamawiającego):
Siedziba firmy:
STEGU Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa
adres e-mail: p.hadasik@stegu.com

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego – Załącznik nr 1.

Załączniki: