Klauzula dla osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych na skrzynkę mailową: iod@stegu.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korzystania z formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie świadczącej usługi informatyczne oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie dwa lata.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko (gdy kandydat odpowiedział na ogłoszenie o pracę):dla umów o pracę na podstawie:

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy,

dla umów cywilnoprawnych na podstawie:

a) realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych.

2) tworzenia bazy potencjalnych kandydatów do pracy do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach (gdy kandydat przesłał dane mimo braku ogłoszeń o pracę lub wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych w przyszłych rekrutacjach) na podstawie wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach zgodnie z przesłanką z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmie świadczącej usługi informatyczne, dostawcy usług chmurowych, dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla odbiorców materiałów marketingowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STEGU SP. Z O.O. ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych na skrzynkę mailową: iod@stegu.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art. ust. 1.lit. a RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmie świadczącej usługi marketingowe, firmie serwisującej infrastrukturę IT.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla Klientów, Kontrahentów oraz ich przedstawicieli, pracowników

Informacja o przetwarzaniu danych Klientów, Kontrahentów będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz dla osób pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów oraz osób kontaktowych ze strony Klienta, Kontrahenta.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com

2. Jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, Kontrahentem – stroną łączącej nas umowy:

· przetwarzamy Pani/Pana dane w celach:

A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;

B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

C/ dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

D/ utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

· podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Jeśli natomiast jest Pani/Pan przedstawicielem naszego Klienta, Kontrahenta (członkiem organu osoby prawnej, prokurentem, pełnomocnikiem, reprezentantem czy osobą kontaktową ze strony naszego Klienta lub Kontrahenta):

· przetwarzamy Pani/Pana dane w celach:

A/ nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

B/ dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

C/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

· Pani/Pana dane pozyskaliśmy:

– w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z rejestrów podmiotów gospodarczych (KRS,CEIDG)

– w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcom, dostawcom oprogramowania, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie niszczącej dokumenty, urzędom skarbowym, bankom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom doradczym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom windykacyjnym oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


Klauzula dla osób korzystających z portali społecznościowych wykorzystywanych przez Stegu

Fanpage na Facebooku, Instagramie

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram poprzez wyrażanie opinii, wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-210/16. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu społecznościowego Facebook – Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. Facebook z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Meta Platforms .

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Meta Platforms Ireland Limited.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu w zakresie opisanym w polityce prywatności.

Kanał na YouTube

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym YouTube poprzez subskrybowanie, wyrażanie opinii i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.04.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– prowadzenia kanału Administratora (administrowania i zarządzania kanałem), w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu YouTube – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Administrator i dostawca portalu YouTube są wspólnymi administratorami Pani/a danych

5. Google z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Google.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz do upływu roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie i wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie związane z subskrypcją kanału, odtwarzaniem filmu, komentowaniem czy reagowaniem na posty.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu w zakresie opisanym w polityce prywatności.

Konto na portalu społecznościowym Pinterest

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym Pinterest poprzez opinie oraz wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-024 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).
 2. 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com.
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji w ramach profilu na portalu społecznościowym Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Pinterest w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu społecznościowego Pinterest –  Pinterest Europe Ltd., (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia). Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Pinterest Europe Ltd są dostępne na stronie: https://policy.pinterest.com/pl/section-contact-us. Administrator
  i dostawca portalu Pinterest są wspólnymi administratorami Pani/a danych osobowych.
 5. 5. Pinterest Europe Ltd., z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Pinterest Europe Ltd.
 6. 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
 7. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Pinterest jest nieodłącznie związane z rejestracją oraz korzystaniem z konta na portalu, komentowaniem czy reagowaniem na publikacje lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Pinterest.
 9. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. 10. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu w zakresie opisanym w polityce prywatności.