ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2023/STEGU z dnia 06.04.2023

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Zakup systemu odciągu, filtracji i magazynowania pyłów i zanieczyszczeń.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie „Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach programu RE_OPEN UK” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr PBAR.02.01.00-00-0270/23 pn. „Inwestycja w rozwój produktów w przedsiębiorstwie STEGU sp. z o.o. celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
17.04.2023 godz. 9.00

IV. ZAMAWIAJĄCY
STEGU Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-16:00.

Miejsce składania ofert (siedziba Zamawiającego):
STEGU Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa
adres e-mail: p.hadasik@stegu.com

Zamawiający zaleca, aby oferta została złożona na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego – Załącznik nr 1.

Załączniki: