„STEGU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalnego”

RPOP.01.01.00-16-0001/19-00

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej technologii dojrzewania i suszenia elewacyjnych płytek betonowych poprzez znaczące ulepszenie komór do dojrzewania i suszenia produktów betonowych celem uzyskania stabilności koloru płytek betonowych w różnych cyklach produkcji. Stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu do wymagań i zapotrzebowania rynkowego. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji procesowej w postaci innowacyjnej technologii dojrzewania i suszenia elewacyjnych płytek betonowych gwarantującej stabilność koloru w różnych cyklach produkcji, co obecnie jest znaczącym problemem technologicznym Wnioskodawcy.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie wsparcia procesu badawczego. projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów

badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych albo poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych. W konsekwencji w wyniku zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu.

Wartość projektu: 1 863 929,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 891 446,45 PLN